Det är viktigt för oss på Tumbo Möbler att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och att vi skyddar dem på bästa sätt. Vår målsättning är att alltid följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Därför är vi öppna med vad för slags information om dig som kund vi samlar in, hur den används och sparas hos oss. 

Hur hämtar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp/beställning i butik, e-handel eller via e-post. Exempel på uppgifter som vi då samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer och leveransadress.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför

Tumbo Möbler kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, användare av våra tjänster eller dig som en arbetssökande kandidat. För att ge dig en förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta. 

Hantering av beställningar och kassaköp

För att kunna hantera beställning, administration och leverans av ditt köp behöver vi hantera en del uppgifter om dig. Det kan vara identifikation och ålderskontroll, hantering av betalning uppgifter för kreditköp, uppgifter för leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). De uppgifter vi då behöver är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter som t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer.
 • Personnummer vid kreditansökan. 

Hantering av bokningar av tjänster

För att kunna fullgöra våra avtal och ge en bra kundservice behöver vi kunna hantera bokningar av våra tjänster som t.ex. lån av bilsläp och hembesök. Det kan även gälla hantering av om-och avbokningar, skicka bokningsbekräftelser och kommunicera kring bokningen. De uppgifter vi behöver är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter som t.ex. adress, e-post och telefonnummer.
 • Vid bokning av släp- identifikation (personnummer) 

Hantering av serviceärenden

För att kunna fullfölja våra avtal och ge våra kunder en bra service behöver vi även kunna hantera serviceärenden. Detta kan då handla om kommunikation och besvarande av frågor runt våra tjänster eller produkter, garanti, skötselråd, reklamation, klagomål eller andra supportärenden. De uppgifter vi behöver är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens Köpreferenser (t.ex. orderkopia).

Uppfylla våra lagliga skyldigheter

Personuppgifter kan även behandlas för att Tumbo Möbler ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt vid tid gällande lag, förordning eller föreläggande från myndighet t.ex. bokföringslagen, Lagen om penningtvätt eller regler om produktansvar och produktsäkerhet. De uppgifter vi hanterar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.).

Marknadsföring av våra produkter och tjänster

För att kunna informera och inspirera om Tumbo Möbler och dess tjänster skickar Tumbo Möbler ut ett digitalt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut till de av våra kunder som anmält sitt intresse för detta via vår hemsida tumbomobler.se, via e-post eller i butik. I varje utskick finns möjlighet för mottagaren att avsluta mottagandet av nyhetsbrevet. Personuppgifter som vi då hanterar är:

 • e-postadress.

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

För att kunna genomföra och hantera kunders deltagande i eventuella tävlingar och/eller event i butik, via hemsida eller sociala media behöver vi kunna genomföra ålderskontroll, sköta kommunikation med deltagare, utse och publicera vinnare (via ovan nämnda media) samt kunna förmedla eventuell tävlingsvinst. De uppgifter vi hanterar är:

 • kontaktuppgifter (e-post).
 • Lämnade uppgifter i samband med tävling som ex tävlingssvar.

Hur och varför hanterar vi personnummer

Vi inhämtar och behandlar endast personnummer när det är nödvändigt och motiverat med hänsyn till ändamålet. Vi använder personnummer för följande: Säker identifiering och vid behov ålderskontroll,Radera namn och adressuppgifter som har fått skyddad identitet, Säkerställa identitet vid begäran om t.ex. registerutdrag, rättelse och radering.Säkerställa identitet vid användning av finansiella tjänster.  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, tillhandahålla våra tjänster och kunna leverera dina varor till dig kan vi komma att behöva dela din information med, andra utvalda tredje parter.Leverantörer och underleverantörer

Exempel på leverantörskategorier som Tumbo Möbler anlitar finns inom områdena logistik, finans, IT-drift, postal och/eller digital kommunikation.

Betal- och kreditbolag

För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter komma att delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda de kredittjänster som Tumbo Möbler tillhandahåller kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Dessa kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar använda finansiella tjänster i samband med köp hos oss.

Myndigheter

Pga. lagkrav, våra rättsliga skyldigheter, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Tumbo Möbler komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, rättsväsendet och Polisen.  

så länge sparar vi dina personuppgifter

Tumbo Möbler hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Hur lång tid vi sparar dessa är beror på respektive ändamål. I de ändamål där vi har en rättslig förpliktelse (skyldighet som är reglerat i lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver t.ex. bokföringslagen. På samma sätt sparar vi dina personuppgifter så länge vi har skyldighet att fullfölja vårt avtal t.ex. leverans av varor till dig. De personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer vi inte kunna radera, även om du begär det. 

För personuppgifter där den lagliga grunden utgör Tumbo Möblers berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 10 år. Detta för att kunna ge så god service som möjligt t.ex. att uppfylla garantiåtaganden, reklamationsärenden, ge dig skötselråd eller annan service för varor du tidigare köpt. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Tumbo Möbler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som enligt lag krävs lag för att se till att dina personuppgifter skyddas så att obehöriga personer inte kommer åt dem. All personal är bunden av sekretessavtal som förhindrar spridning och användning av data, information om våra kunder eller användarens personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen och vår integritetspolicy kan komma att uppdateras i takt med att vi utvecklar våra tjänster. 

Cookies 

På vår hemsida tumbomobler.se använder vi oss av cookies precis som de allra flesta webbplatser idag. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies är t ex nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt. 
Läs mer om cookies på vår hemsida

Sociala media

Du kan följa oss via Facebook och Instagram, På dessa konton ansvarar Tumbo Möbler endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. 

Dina rättigheter 

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Tumbo Möbler. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till Tumbo Möbler och kan alltså inte skickas per e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag”. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (rätten att bli glömd)

Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via våra elektroniska utskick ellergenom att kontakta oss på Tumbo Möbler.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig Behandlingen är olaglig
 • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning. 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt. 

Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Tumbo Möbler behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten. 

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se